.......
  SLUŽBY  -  Servis  geodetických  prístrojov,  cenník  služieb
L

Predmetom činnosti GEOTECHU Bratislava je i servis geodetických prístrojov. Personál servisného strediska bol vyškolený firmou Carl Zeiss (v r.1992 - 1993) a firmou Leica Gesystems AG (od r. 1994  - 2002). Servis je vybavený kvalitnou testovacou technikou a je schopný opravovať optické prístroje rôznych značiek ako sú: Leica, Zeiss, Topcon, Sokkia, a Nikon a elektronické prístroje Leica. V r. 2002 zavádza GEOTECH Bratislava, ako prvá špecializovaná firma na Slovensku systém kvality STN EN ISO 9001: 2001 pre oblasť predaja a servisu geodetickej techniky.

Autorizované servisné stredisko fy Leica je vybavené hardvérom a softvérom výrobcu. Vďaka týmto zariadeniam poskytujeme pre prístroje Leica nadštandartný servis vrátane kalibrácie prístrojov

Servis je vybavený:

 • Kvalitnými servisnými zariadeniami, ktoré spĺňajú podmienky výrobcu a sú kontrolované pravidelnými auditmi fy Leica Geosystems AG.
 • Vysokokvalifikovaným personálom, pravidelne školeným vo Švajčiarsku.
 • Skladom náhradných dielov, servisnými manuálmi a servisným softwarom.
 • Technickou podporou fy Leica, ktorú je realizovaná on-line e-mailovým spojením so servisným centrom vo Švajčiarsku.
 • Kontrolnou základnicou pre meranie uhlovej a dĺžkovej presnosti pre meranie na odrazový reflektor, fóliu a bezreflektorové meranie.

Servisné práce - prístroje Leica:

 • Záručné a pozáručné opravy prístrojov Leica Geosystems AG
 • Hardwerové upgrady totálnych staníc (inštalácia bezodrazového diaľkomera, vytyčovacieho svetla, druhej klávesnice, Bluetoothu, zväčšenie pamäte, .... )    
 • Hardwerové upgrady GPS (upgrade ATX na Glonas, upgrade GX na Glonas, ....)
 • Hardwerové balíky servisnej podpory
 • Rektifikácie a opravy príslušenstva: centračné podložky, reflektory.
 • Kalibrácia, nastavenie adičných konštánt a následné vydanie Inšpekčného certifikátu M výrobcu pre uhlovú a dĺžkovú presnosť prístroja pri meraní na odrazové reflektory, fólie a bezreflektorové meranie. Kalibrujeme len prístroje po servisnej prehliadke, ktorá spočíva v odstránení prístrojových chýb a nastavení prístroja.
Upozornenie pre majiteľov prístrojov Leica: Doporučujeme vykonávať servis len v autorizovanom servise. Neautorizovaný servis, ktorý nie je vybavený potrebnými prípravkami a servisnou súčiastkovou základňou, môže spôsobiť škody. Ich následkom je strata záruky.  

 

Leica je v súčasnosti vedúca svetová firma v oblasti vývoja, výroby, predaja a servisu geodetickej techniky. Svoje postavenie získala vďaka nekompromisnej kvalite, ktorú si dokázala udržať počas celého 20.storočia. Prístroje WILD a KERN, predchodcovia dnes známej značky Leica, sa stali symbolom kvality, spoľahlivosti, dlhej životnosti a nadštandartného servisného zabezpečenia. 

Servis GEOTECHU Bratislava je zaradený medzi svetové servisné strediská Leica Geosystems AG. Ako autorizovaný servis môže a musí vykonávať servis prístrojov Leica pre domácich i zahraničných užívateľov, ak ho títo o to požiadajú.

Geodetické prístroje sú vystavované náročným poveternostným a pracovným podmienkam (práca pri extrémnych teplotách, otrasy pri meraní a pri doprave prístroja, zvýšená prašnosť a pod.) 

Doporučujeme preto užívateľom, aby v záujme dlhodobej spoľahlivosti dávali prístroje pravidelne kontrolovať, čistiť a nastavovať - pri priemerných pracovných podmienkach aspoň raz za rok. A prečo do autorizovaného servisu ? 

Tu sú uvedené prednosti autorizovaného servisu:

 •           pravidelná kalibrácia používaných meradiel a originálnych prípravkov,

 •           špičková kvalita používaných meradiel,

 •           používanie len predpísaných postupov pri servisných opravách,

 •           používanie špeciálnych aktualizovaných servisných programov,

 •           vykonávanie servisných  opráv v antistatickom a klimatizovanom prostredí,

 •           pravidelný reaudit zo strany výrobcu Leica Geosystems, Švajčiarsko,

 •           pravidelný reaudit zo strany nášho certifikačného orgánu,

 •           pravidelné školenia  na každý typ prístroja Leica Geosystems, Švajčiarsko

 •           neustalé obnovovanie používaných servisných materiálov: mazivá, prípravky, nástroje,

 •           on-line informácie o servisovaných prístrojoch,

 •           on-line technická podpora servisného centra Leica Geosystems, Švajčiarsko,

 •           sklad náhradných dielov a možnosť akejkoľvek rozsiahlej opravy priamo u nás,

 •           vybudované interná a externá základnica dľžok a základnica pre určenie uhlovej presnosti prístroja ako prvý autorizovaný servis Leica Geosystems na svete.

V prípade, že prístroj Leica chcete odovzdať do neautorizovaného servisu, žiadajte deklarovať horeuvedené náležitosti, lebo len dodržanie týchto podmienok môže zaručiť vysokú kvalitu a vašu spokojnosť s prístrojmi zn.Leica.  

Autorizácia servisu
.
Celkový pohľad na servis
.
Údržba totálnej stanice Leica TC1800
.
Upgrade TC703 na bezodrazový diaľkomer totálnej stanice TCR703 

 

Servisné práce - prístroje Topcon, Zeiss, Sokkia, Nikon: